View this email in your browser


Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 9 oktober 2020 | week 41

Voorwoord


 

Deze keer een voorwoord vanuit Vlieland waar ik lekker een weekje aan het uitwaaien ben. Dat uitwaaien is helemaal uitgekomen met af en toe windkracht 7-8. Het is heerlijk om buiten te zijn met het hoofd in de wind. En toch blijf je bezig met informatie die binnenkomt via de telefoon. Dan komt het bericht binnen dat naast de sectie Dagfond ook het sectiebestuur van de Jonge duiven na de Ledenraad van 28 november terug zal treden. Als ik dan de balans opmaak heeft het bestuur van de Marathon nog één bestuurder en Vitesse/Midfond nog twee bestuurders, de rest is vacant. Een zorgelijke situatie!

Als bestuur willen wij alle ondersteuning bieden die mogelijk is. Echter, er moet vanuit de leden van de secties een behoefte zijn om op sectieniveau de duivensport te helpen vernieuwen. Het bestuur hecht daar waarde aan.  

Bij deze doe ik een beroep om u te melden als u mee wilt denken/werken aan vernieuwingen in de duivensport en plaats zou willen nemen in een bestuur van de sectie waarvan u lid bent. 
 
Dan de hierboven genoemde Ledenraad van 28 november. Als bestuur zijn wij ons aan het beraden hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Het aantal bezoekers voor een vergadering staat op dit moment op maximaal 30 personen. Dat zou misschien net passen. De vraag is of wij dit moeten willen in de huidige situatie met velen van ons die in de risicogroep 'ouderen' zitten. Digitaal vergaderen is een optie waar wij gebruik van kunnen maken. Richting de leden van de Ledenraad kan ik wel aangeven: ga er vanuit dat 28 november doorgaat, in welke vorm dan ook. 
 
Ik wens iedereen een fijn weekend en het belangrijkste blijf gezond!


Ben Geerink, 
Voorzitter 

 

Op de poll van afgelopen week hebben we 986 reacties ontvangen. Het resultaat is als volgt:

Conclusie
Van de liefhebbers die gereageerd hebben op de poll is een kleine meerderheid (57,8%) het eens met de poll. Zij geven een 6 of hoger. Een vijfde van de respondenten is het absoluut oneens met de stelling. 
 De poll van deze week luidt: 

De secties zijn belangrijk voor de toekomst van de duivensport


Hoe werkt het? 

 • klik op onderstaande groene button
 • beantwoord de vraag 
 • klik op 'versturen'

Het resultaat
Volgende week ziet u in ODH het resultaat van de poll. 


 

Geef uw mening
 

SECTIES & PLATFORMS
Bestuur sectie Jonge Duiven legt functie neer
 

Helaas moeten we jullie mededelen dat we als gezamenlijke bestuursleden van de Sectie Jonge Duiven hebben besloten onze functies na de ledenraad van 28 november neer te leggen. Vooraleer we onze beslissing nader toelichten willen we een enorm compliment geven aan het nieuwe NPO Bestuur. Er wordt op een uitstekende wijze gecommuniceerd en in een heel kort tijdsbestek zijn bijna alle belangrijke punten uitgewerkt tot hele concrete en heldere voorstellen, beleidsplannen of geagendeerd om op korte termijn aan te pakken. Met dit NPO Bestuur kunnen we in onze ogen de toekomst van de Nederlandse duivensport met vertrouwen tegemoet zien.

Hieronder willen we toelichten waarom we besloten hebben onze functies neer te leggen. Vorige week hebben we als sectiebestuur de afgelopen jaren de revue laten passeren en geanalyseerd in hoeverre we onze speerpunten hebben weten te realiseren en of we nog een toegevoegde waarde zien in onze rol als sectie bestuurders.
Bij de totstandkoming van de Sectie Jonge Duiven hadden we ons als doel gesteld de volgende 3 hoofdpunten te realiseren:

 • Realiseren Nationaal vliegprogramma
 • Terugdringen verliezen jonge duiven
 • Een eerlijkere duivensport

Het belangrijkste speerpunt van de Sectie Jonge Duiven was het tot stand brengen van een nationaal vliegprogramma. Met name voor de jonge duiven waren er afdelingen met een goed programma en afdelingen met een slecht programma voor jonge duiven. Deze grote verschillen in vliegprogramma¡¦s zorgden niet alleen voor ongelijke kansen voor een groot deel van de leden maar een deel van de vliegprogramma¡¦s waren in onze ogen ook niet geschikt om de jonge duiven de benodigde ervaring op te laten doen. Door een enorme goede samenwerking met alle andere secties hebben we met de invoering van een Nationaal vliegprogramma als secties de grootste vernieuwing binnen de Nederlandse duivensport van de afgelopen jaren weten te realiseren.

Ook wij als Sectie Jonge Duiven staan achter het concept vliegprogramma 2021 wat door het NPO Bestuur is ingediend en ook wij zouden graag zien dat dit voor 5 jaar wordt vastgelegd. Dat dit vliegprogramma voor jonge duiven niet volledig overeenstemt met het programma wat we voor ogen hadden toen we met de sectie begonnen is een feit maar we beseffen ons ook dat er concessies gedaan moeten worden om alle liefhebbers en vrijwilligers tegemoet te komen. Nu dit Nationale vliegprogramma waarschijnlijk voor
langere tijd wordt vastgelegd en het NPO Bestuur in zijn Beleidsplan heeft aangegeven het Nationale vliegprogramma zelf te gaan coordineren zien we hier geen rol meer voor ons weggelegd.

Ons 2e hele belangrijke speerpunt was het terugdringen van de verliezen met jonge duiven. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren met heel veel liefhebbers en onderzoekers gesproken en het feit is dat de meeste jonge duiven verloren gaan tijdens de eerste kortere vluchten en dat Oosten wind en het te laat lossen bij warm weer in onze ogen als grootste oorzaken aangemerkt kunnen worden. Het grote verschil met jaren geleden toen veel minder jonge duiven verloren gingen is dat de jonge duiven tegenwoordig standaard (veel te) laat worden gelost bij warm weer. We hebben dit punt diverse malen tevergeefs geprobeerd op de agenda te krijgen onderbouwd met uitvoerige internationale studies maar dit punt is telkens weggewuifd door de afdelingen en het vorige NPO Bestuur.

Ook op het gebied van dit punt zien we helaas geen rol meer voor ons weggelegd. We hebben wel goede hoop dat met de nieuwe bezetting van het IWB dit punt doorbroken zou kunnen worden.
Het 3e belangrijke speerpunt was de duivensport eerlijker maken. In onze ogen is de duivensport veruit de oneerlijkste sport ter wereld. We hebben er heel lang naar gezocht maar we kunnen geen sport ter wereld vinden waar ongelijke aantallen tegen elkaar strijden. Als gezamenlijke secties hebben we de handschoen opgepakt en de werkgroep Eerlijk Spel opgericht om zo de mening van alle liefhebbers te polsen en concrete voorstellen uit te werken.

Ondanks de maandenlange inspanningen van de werkgroep en de voorstellen die zijn ingediend is er nog niets veranderd en ook op dit punt zien we dus helaas geen rol meer voor ons weggelegd. Naast bovengenoemde punten zien we ook dat het nieuwe NPO Bestuur duidelijk de kant kiest van de afdelingen. In het Beleidsplan wordt de schijn gewekt dat het binnen alle secties chaos is en de afdelingen alles redelijk goed voor elkaar hebben. Ook krijgen de afdelingen meer stemmen en worden de stemmen van de afdelingen leidend. Ook dit zijn ontwikkelingen die ons mede hebben doen besluiten onze functies na de ledenraad neer te leggen.

Het nieuwe NPO Bestuur ziet vooral nog organisatorische taken voor de secties zoals sponsors werven, vluchten attractief maken, bonnenverkopingen organiseren, feestavonden mede organiseren etc. en dit zijn taken die in onze ogen primair bij het NPO Bestuur horen.

We hopen met deze vroegtijdige mededeling dat het NPO Bestuur nog voldoende tijd heeft om nieuwe bestuursleden voor de sectie jonge duiven te werven zodat hierover op 28 november tijdens de ledenraad gestemd kan worden.

We vertrouwen erop onze beslissing voldoende te hebben toegelicht en we hopen op jullie begrip.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Sectie Jonge Duiven

Marc Palinckx (voorzitter), Arie- Jan van Olderen (secretaris), Henri van Doorn (bestuurslid)

 

Brief bestuur sectie jonge duiven
 

NPO BESTUUR
Conceptagenda Ledenraad 28 november 


Locatie: Zaal Verploegen, Woezikestraat 100, 6604 CM  Wychen
Tijdstip: 10.00 uur

 

1. Opening door de voorzitter   10.00 uur
2. Appèl van afgevaardigden   10.05 uur
3.  Notulen vorige Ledenraad  bespreekpunt 10.10 uur 
4. Terugblik op seizoen 2020 bespreekpunt 10.15 uur
5. Hitteprotocol bespreekpunt 10.30 uur
6. Voorstel Afdeling 10 'Duif gevonden' bespreekpunt 10.45 uur 
7. Voorstellen Afdeling 3  bespreekpunt 10.50 uur
7a. Voorstel splijtleden    
7b. Voorstel buitenlandse lossingen    
8. IWB bespreekpunt 11.00 uur
9. Nationaal Vliegprogramma 2021 ter stemming 11.15 uur
9a. Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021    
9b.  Reactie Afdeling 9     
9c.  Reactie Afdeling 3     
10. Nieuwe opzet Nationale concoursen ter stemming 12.00 uur
11. Lunchpauze   12.30 uur
12. Kampioenschappen en eerlijk spel ter stemming 13.15 uur
12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel    
12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29    
12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31    
13. Losplaatsen beleid ter stemming 13.45 uur
14. Verkiezing NPO Bestuur ter stemming 14.15 uur
15. Pilot elektronisch stemmen Secties  ter stemming 14.20 uur
16. Beleidsplan NPO bespreekpunt 14.30 uur
17. Bestuursmodel NPO ter stemming 15.00 uur
18. Meerjarenbegroting en begroting 2021 bespreekpunt 15.15 uur
19. ECS Update bespreekpunt 15.30 uur
20. Rondvraag   15.45 uur
21. Sluiting   16.00 uur
       
 

NPO BESTUUR 
Vergaderstukken Ledenraad

 
Via onderstaande buttons zijn de volgende discussienotities beschikbaar ter voorbereiding van de Ledenraad van 28 november. 

 

3. Notulen vorige Ledenraad
5. Hitteprotocol
6. Voorstel afdeling 10 "Duif gevonden"
7a. Voorstel splijtleden
7b. Voorstel buitenlandse lossingen
8. IWB
9. Nationaal Vliegprogramma 2021
9a. Reactie Afdeling 8 Nationaal vliegprogramma 2021
9b. Reactie Afdeling 9
9c. Reactie Afdeling 3 (nieuw toegevoegd)
10. Nieuwe opzet Nationale concoursen
12. Kampioenschappen en eerlijk spel
12a. Reactie Afdeling 10 Kampioenschappen en eerlijk spel
12b. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E29
12c. Voorbeeld uitslag afdeling 5 E31
Toelichting bij agendapunt 12: 

Compuclub heeft op verzoek van het NPO Bestuur twee uitslagen van Afdeling 5 (E29 en E31) opnieuw berekend volgens het nieuwe format. Wat je ziet in deze concept uitslagen is achtereenvolgens:

1.      De beste hokprestatie (pagina 1)
2.      De beste aangewezen prestatie (pagina 2)
3.      De traditionele uitslag zoals we deze kennen (pagina 3 en 4)

13. Losplaatsen beleid
14. NPO Kandidaat bestuursleden
15. Pilot elektronisch stemmen Secties
16. Beleidsplan NPO
17. Bestuursmodel NPO
19. ECS update
 


NPO BUREAU

Wereldkampioen!

Door Jo Vos

We zijn wereldkampioen!!!!!!! 

Op het WK haalden drie Hollandse duiven de hoogste score in het landenklassement:

 • NL20-1752178 van JM Vos
 • NL20-1752162 van Thea's Loft
 • NL20-1123885 van J. Stoffer

met resp. de 8e, 10e en 13e plaats, ruim voor Oostenrijk, de nummer twee!
 

Volledige uitslag WK Arad 2020
 

WEDSTRIJDEN
Kaman en Wijnand winnaars derde weekend GIANT Najaarsklassiekers


Het weer tijdens het derde weekend van de GIANT najaarsklassiekers viel erg tegen. Vrijdag was nog goede hoop dat beide vluchten op zaterdag met redelijk weer gelost zouden kunnen worden. Zaterdag morgen bij het opstaan bleek al meteen dat het weerbeeld in het noordelijk deel van het concoursgebied niet best was. Het lossen van de najaarsklassiekers is in dezelfde deskundige handen als die van afdeling Friesland’96 en de nationale concoursen. In Weert werd besloten om de duiven om 12.00 uur te lossen met een matige zuidenwind. De duiven hadden een redelijk vertrek. Achteraf is dit concours niet best verlopen, zaterdagavond waren nog behoorlijk wat duiven onderweg en gelukkig zijn deze zondag nog goed nagekomen. Natuurlijk blijft de organisatie in alles verantwoordelijk en zondag werd een verklaring met uitleg en excuses gepubliceerd. Het concours vanuit Vervins werd uitgesteld naar zondag. Hoewel de zondag in aanvang hetzelfde weerbeeld gaf werden de duiven om 10.45 uur gelost met een toenemende zuidwestenwind en de duiven hadden een vlot vertrek. Deze vlucht verliep uitstekend met zeer hoge snelheden.

De Jeugd
Op de westlijn waren tot nu toe de podia op de vlucht als volgt. Op Asse-Zellik 1 Cas Flier, 2 Dani van Duivenbode en 3 Joas van Zuiden. Op Meer 1 Cas Flier, 2 Joas van Zuiden en 3 Frans en Thomas van den Berg. Op Vervins 1 Cas Flier, 2 Damian Kaman en 3 Frans en Thomas van den Berg. Op de oostlijn waren de kopprijzen als volgt. Op Duiven 1 Doutzen en Jelle Booy, 2 Joran Engberts en 3 Thimo van der Meulen. Op Boxtel 1 Saar Dohmeyer, 2 Joran Engberts en 3 Maud de Vries. Op Weert 1 Thimo van der Meulen, 2 Joran Engberts en 3 Kaylin Slot. In de tussenstand na 3 vluchten 1 Cas Flier, 2 Joran Engberts, 3 Joas van Zuiden en Thimo van der Meulen, 5 Frans en Thomas van den Berg, 6 Dani van Duivenbode, 7 Saar Dohmeyer en Damian Kaman, 9 Maud de Vries en 10 Kaylin Slot. Cas Flier is tot nu toe duidelijk de beste en de grote favoriet. De rest staat ontzettend dicht op elkaar, maar met 2 hele goede vluchten kan iedereen nog winnen in deze spannende competitie.

Totaal uitslag Weert
Maarten Wijnand speelt al jaren op zeer hoog niveau op de najaarsklassiekers en hoort ieder jaar bij de favorieten voor de titel. Het was zijn jaarling 073 die op een afstand van 178 kilometer een gemiddelde snelheid van 65 kilometer per uur scoorde. Het bleek ruim voldoende voor de eerste prijs in het totale concours van Weert. Durk Weidenaar uit Birdaard was op 228 kilometer tweede en scoorde met 21 op 30 het hoogste prijspercentage in de top tien. Derde Comb. Booy-Vredeveld uit Lemmer, vierde Willem en Bianca Wagteveld uit Tjalleberd, vijfde met hun eerstgetekende en zevende Jelle en Pieter Atema uit Noordbergum, zesde Raymond de Vries uit Heerenveen, Tjeerd Plantinga uit Wouterswoude acht en tien en H.J. Dijkstra uit Tynaarlo negen. De hoofdprijzen waren voor Maarten Wijnand met de eerste oude duif en Combinatie Booy-Vredeveld met de eerste jonge duif.

Totaal uitslag Vervins
Het was nog even puzzelen voor de organisatie en het NPO waar nu nog gelost mocht worden in Noord-Frankrijk en de keuze werd uit eindelijk Vervins. Zaterdag was het niet mogelijk daar te lossen en zondagmorgen leek het moeilijk te worden. Om 10.45 uur werden de duiven gelost met een toenemende zuidwestenwind en het werd een supersnelle vlucht. De bekende kampioenen Jan en Joke Kaman uit Wormerveer kregen op 302 kilometer drie duiven tegelijk met een gemiddelde snelheid van 135 kilometer per uur. Jan en Joke Kaman bewezen hun grote klasse met een topuitslag met 36 prijzen op 41 duiven en het volledige podium was hun deel. A. van Gelder uit Ridderkerk werd knap vierde. Wim Klaverstijn jr was ook weer top met 11 op 12 en de kopprijzen vijf, zes en zeven. André en Gislaine Geutskens uit Amsterdam natuurlijk ook weer goed met de kopprijzen acht en negen. De winnaar van vorige week Henk Visser uit Alblasserdam werd keurig tiende. De hoofdprijzen waren voor Jan en Joke Kaman met de eerste oude duif en voor Cees van Gelder met de eerste jonge duif.

District 1 met 219 duiven
Jan en Joke Kaman uit Wormerveer natuurlijk ook hier een fantastisch resultaat met de eerste, tweede en derde prijs. Wim Klaverstijn jr uit Amsterdam geweldig met de vierde, vijfde en zesde prijs. André en Gislaine Geutskens uit Amsterdam erg sterk en zij completeerden de top tien met de zevende, achtste, negende en tiende prijs. De hoofdprijzen voor Wim Klaverstijn jr met de eerste oude duif en André en Gislaine Geutskens met de eerste jonge duif.

District 2 met 571 duiven
A van Gelder uit Ridderkerk was hier super op dreef met de eerste, vierde, zesde, zevende en achtste prijs. Henk Visser uit Alblasserdam deed goede zaken met de tweede prijs. Cees van Gelder uit Ridderkerk werd knap derde. P.A. de Bruyn uit Dordrecht werd keurig vijfde en John Rimmelzwaan uit Alphen aan den Rijn was geweldig op dreef met de negende en tiende prijs. De hoofdprijzen waren voor A van Gelder met de eerste oude duif en Henk Visser met de eerste jonge duif.
 
District 3 met 172 duiven
Combinatie Slotboom uit Utrecht waren hier de grote kampioenen met de eerste en tweede prijs. Piet en Simon Zeeman uit Swifterbant super met de derde, vierde en vijfde prijs. Klaas van den Berg uit Urk geweldig met de zesde prijs. Ydo en Elco Homma uit het verre Steggerda met 369 kilometer top met de zevende, achtste, negende en tiende prijs. De hoofdprijzen waren voor Combinatie Slotboom met de eerste oude duif en Klaas van den Berg met de eerste jonge duif.

District 4 met 412 duiven
Maarten Wijnand uit Lemmer glorieus eerste en zesde. Durk Weidenaar uit Birdaard knap tweede, Comb Booy-Vredeveld uit Lemmer geweldig met drie en vijf, Raymond de Vries opnieuw knap op vier, jeugdlid Thimo van der Meulen erg sterk met de zevende prijs. Rein Ras en Jan Post uit Urk mooi achtste, Jelle Stuurman uit Heerenveen met een nette negende plek en Caspar Silvius uit Scharnegoutum sluit de rij met een mooie tiende plek. De hoofdprijzen waren voor Rein Ras en Jan Post met de eerste oude duif en Durk Weidenaar met de eerste jonge duif.

District 5 met 213 duiven
Willem en Bianca Wagteveld uit Tjalleberd zegevierden met de eerste en zevende prijs. Jelle en Pieter Atema uit Noordbergum opnieuw opvallend met de tweede, derde en zesde prijs. Tjeerd Plantinga uit Wouterswoude super met de vierde en vijfde prijs. Jeugdlid Joran Engberts bijzonder knap met de achtste en tiende prijs en jeugdlid Kaylin Slot zeker erg knap op de negende plek. De hoofdprijzen zijn voor Tjeerd Plantinga met de eerste oude duif en Willem en Bianca Wagteveld met de eerste jonge duif.

District 6 met 464 duiven
H.J. Dijkstra uit Tynaarlo werd met zijn eerstgetekende de grote winnaar. M v.d. Veen uit Groningen zeer knap tweede voor Jan van Engen uit Hoogeveen met een geweldige derde plek. Mooie kopprijzen verder voor Bert Flik uit Kropswolde vierde en P Houwen uit Zoutkamp vijfde. Jeugdlid Saar Dohmeyer uit Winsum super met prijs zes. W K Pol uit Kantens mooi zevende, René Bleiswijk uit Zuidlaren knap achtste, N v.d. Molen uit Eppenhuizen met een leuke negende plek en L T Baar uit Roodeschool sloot de rij met een prima tiende plek. De hoofdprijzen zijn voor P Houwen met de eerste oude duif en H J Dijkstra met de eerste jonge duif.

De tussenstand
Voor het Keizergeneraal eerste Maarten Wijnand, tweede Jelle en Pieter Atema en derde Bert Flik uit Kropswolde. Onaangewezen eerste Raymond de Vries, tweede Maarten Wijnand en derde jeugdlid Saar Dohmeyer. Aangewezen eerste Maarten Wijnand, tweede Bert Flik en derde Jelle en Pieter Atema. Bij de duiven eerste Jelle en Pieter Atema met hun 20-570, tweede Comb Van Leeuwen & Zoon met hun 20-034 en derde Bert Flik met zijn 20-885. Beste oude duif de 18-602 van Piet en Simon Zeeman op plek vier.

En het vierde weekend
195 prijzen zijn nu al verdeeld en nog 130 prijzen zijn te winnen de volgende twee weken en daarnaast nog 44 kampioenschapsprijzen. Oost gaat naar Sittard en West blijft in Vervins. Alle deelnemers wensen wij veel succes. Volg ook alle verslagen, uitslagen, standen en nieuws op www.taartvluchten.nl

Verder werd de organisatie blij verrast met vele schenkingen van geweldige bonnen van de top van Nederland. Opbrengst voor het Goede Doel het Ronald McDonaldhuis in Beetsterzwaag en de veiling staat op www.npoauction.com

 

 

Duivenleed door steenmarter


Door H.J. Dekker - PV Sperwer Hulshorst
 
Niet alleen roofvogels vormen een groot probleem. Bij de familie Zoet (Comb. J. Zoet en Zn) in Hulshorst is onlangs 's nachts een steenmarter op bezoek geweest.
 
Gevolg:

 • Alle jonge duiven 2020 dood 
 • Daarnaast bijna alle duivinnen dood
 • In totaal ruim 40 dode duiven

Als je de foto's ziet zakt de moed je in de schoenen. Jaren van opbouwen is in één klap weg.
 
Het zal tijd en hulp kosten om deze klap te boven te komen.

 

 

NPO BESTUUR
In the spotlight 


In ODH bieden we graag ruimte aan verenigingen en afdelingen om leuke verhalen, bijzondere initiatieven of spannende wedstrijdverslagen met de lezers van ODH te delen. Artikelen kunnen (voorzien van foto's die rechtenvrij gebruikt mogen worden) ingestuurd worden naar mailto:info@duivensportbond.nl?subject=Artikel%20en%20foto's%20voor%20Op%20(de)%20Hoogte. De redactie bekijkt per week welke artikelen geplaatst kunnen worden. We streven hierbij naar diversiteit om zoveel mogelijk verenigingen/afdelingen het podium te kunnen geven. 

Aanleveren artikel voor Op (de) Hoogte
 

COVID-19 WERKGROEP
Actuele protocollen 


De covid-19 werkgroep heeft de protocollen versie 3.0 gepubliceerd. Deze protocollen zijn nog steeds van kracht. U vindt de protocollen hieronder: 
 

Protocol 3.0 'Inkorven, vervoeren, lossen en afslaan tijdens de Coronacrisis'
Technische toelichting op versie 3.0 van het protocol en 'vraag en antwoord'
Alle informatie met betrekking tot duivensport en corona op een rij
 INSTITUUT WEDVLUCHTENBEGELEIDING

Het weer voor zaterdag 10 oktober 


Voor de taartvluchten die nog overblijven wordt zaterdag in Noord-Frankrijk en België redelijk weer verwacht. Met een stevige wind tussen WZW en West wordt het niet warmer dan 12 a 13 graden. Een storing noord van de Wadden zorgt in de nacht naar zaterdag al voor buien in het noorden van Nederland. Zaterdag overdag verandert weinig in dit weerbeeld. Tot de avond droog in de zuidelijke helft van Nederland en in de noordelijke helft buien. De meeste en de zwaarste buien boven het noorden van ons land. Een kleine kans op onweer en korrelhagel. Het zicht buiten de buien is over het algemeen voldoende. Alleen s’ochtends vroeg kan er in opklaringsgebieden wat nevel en mist ontstaan.

Bron: I.W.B. (10oktober/14.30 uur)

 

 WEDSTRIJDEN

Actueel overzicht van vluchtdata en -tijden


Kijk voor het actuele overzicht van de data en vluchttijden van de geplande wedstrijden op de website van de NPO. Per afdeling is te zien welke vluchten gepland staan. Zodra de lossingstijd bekend is, wordt deze vermeld. 
 

Wie lost waar
 
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 7 oktober 2020


Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 
 

Overzicht aangevraagde duplicaten
 

NPO BUREAU
Adverteren in Op (de) Hoogte 

Wekelijks verschijnt Op (de) Hoogte (ODH), de digitale nieuwsbrief van de NPO. Vrijdag einde dag wordt ODH verstuurd naar bijna 8.500 abonnees. Het is mogelijk om in ODH advertenties te plaatsen in de vorm van een banner. 

Een banner is een afbeelding met daarachter een hyperlink. Door op een banner te klikken, wordt een pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in. Een banner in ODH is 800 pixels breed, de hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.

Prijzen

 • 1 week: € 150,00
 • 3 weken: € 400,00
 • 6 weken: € 750,00

Interesse?
Stuur een kwalitatief goede (goed leesbare) afbeelding - die voldoet aan de eisen - per mail naar mailto:info@duivensportbond.nl?subject=Banner%20in%20ODH. Geef aan:

 • welke link gekoppeld moet worden aan de banner
 • hoe vaak de banner geplaatst mag worden
 • op welke data de banner geplaatst moet worden 

Meer weten? Klik op onderstaande button.

Adverteren in Op (de) Hoogte
 

AGENDA

Activiteiten in het land


In verband met het coronavirus verzoekt NPO de afdelingen en verenigingen om de richtlijnen van het RIVM te volgen. Op de website vindt u geplande activiteiten en vergaderingen voor zover bekend. 

Geplande activiteiten en vergaderingen
 

Data om niet te vergeten
 

Oktober

 • Tot 18 oktober 2020 kunnen wijzigingsvoorstellen ingediend worden voor de Ledenraad van 28 november.
 • Uiterlijk 30 oktober 2020 volgen de definitieve agenda en bijbehorende stukken voor de Ledenraad van 28 november. 

November

 • 28 november: Ledenraad, Zaal Verploegen (Wychen), start 10.00 uur
 
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
T (026) 48 34 150

info@duivensportbond.nl
Facebook
Twitter
Website
 
Copyright © 2020 Duivensportbond, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Ons mailing adres:
 
Duivensportbond
Papendallaan 60

Arnhem, 6816 VD

Netherlands


Add us to your address bookZelf bepalen hoe u de nieuwsbrief ontvangt?
pas uw voorkeuren aan or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp