10 januari 2020
Beste leden van de Sectie Dagfond,

Het is al een tijd geleden (5‐10‐2019) dat we in de sectieraad het programma dagfond hebben
vastgesteld.

Zoals U bekend is, hebben wij deze voorstellen ingediend tbv de Algemene Ledenraad van in eerste instantie 21 december 2019. Die vergadering is vervolgens verplaatst naar 25 januari. Wat nog moest plaatsvinden, was een nader overleg tussen NPO bestuur, de afdelingen, de secties en platform vervoer om alle wensen naast elkaar te leggen. Dit om te komen tot een integraal voorstel voor een uniform nationaal vliegprogramma 2020. Dat overleg heeft uiteindelijk op maandag 6 januari 2020 in Wijchen plaatsgevonden. Daarbij is het gelukt om ‐ zoveel mogelijk rekening houdend met elkaars wensen en de signalen uit het land ‐ te komen tot een nationaal vliegprogramma
.

Daarbij is door alle partijen wel wat water bij de wijn gedaan om tot die overeenstemming te komen. Over dat afgestemde vliegprogramma moet tijdens de NPO ledenraad van 25 januari formeel dus nog worden besloten.

Tijdens de sectieraad Dagfond op 05‐10‐2019 heeft u ons het mandaat en vertrouwen gegeven om in dat afstemmingsoverleg waar nodig of gewenst ook mee te bewegen, dit uiteraard wel vanuit de door u in meerderheid meegegeven wens van een nationaal vliegprogramma waarin 6 dagfondvluchten worden gehouden. Het is tijdens het overleg van 6 januari gelukt om daarover overeenstemming te bereiken met de andere partners, dus in het integrale voorstel tbv de NPO ledenraad van 25‐01‐2020 zijn 6 dagfondvluchten voorzien. Wat we ‐ om ook vanuit ons tegemoet te komen aan de wensen van de andere partijen ‐ wel hebben gewijzigd is dat de laatste dagfondvlucht niet verplicht als sectorale vlucht maar als afdelingsvlucht mag worden geprogrammeerd. Er was nl een brede wens van een aantal
afdelingen om tegemoet te komen aan hun bedenkingen tegen de (te) grote afstanden van die laatste vlucht. (Als "tegenprestatie" hebben de afdelingen beloofd deze 6e vlucht dan ook echt op te nemen in hun vliegprogramma en gezamenlijk te bekijken of er toch nog een mogelijkheid is om een sectorvlucht te maken van deze 6e dagfondvlucht, op een minimale afstand 550 kilometer. 

Wij zijn als sectiebestuur tevreden over het constructieve overleg met alle partners, waarbij we ervan overtuigd zijn dat dit resultaat ook vanuit het perspectief van ons dagfond liefhebbers het best haalbare resultaat was. Wordt dus vervolgd op 25‐01‐2020.

Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht en wensen u en uw dierbaren een gezond, sportief en goed seizoen 2020 toe.

Namens het bestuur van de Sectie Dagfond,

Gert van den Bogaard,
Secretaris.