Op (de) Hoogte

 NPO Nieuwsbrief, uitgave 18 januari 2018

Voorwoord bestuur


Terwijl in duivenland de voorbereidingen voor het nieuwe vliegseizoen in volle gang zijn en we uitkijken naar het voorjaar, lijkt Koning Winter komende week toch echt Nederland te bezoeken. Het voorjaar laat dus nog even op zich wachten. Dat geeft afdelingen, verenigingen, leden en ons als NPO de gelegenheid om alle voorbereidingen te treffen en uiteraard houden we u via onze website, Facebook en deze wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Dan horen wij dat graag. Veel leesplezier.

Maurice van der Kruk, voorzitter
namens uw bestuur
 

 

Update Werkgroep Eerlijk Spel
 

Als werkgroep informeren wij jullie graag over onze werkgroep en de actuele status
 
HOE IS DE WERKGROEP TOT STAND GEKOMEN EN WAT ZIJN DE TAKEN:
 
De gezamenlijke secties en platforms hebben eind september 2018 de Werkgroep Eerlijk Spel aangesteld met de volgende opdrachten:

 • Onafhankelijk het onderwerp “Eerlijker Spel” onderzoeken en in kaart brengen.
 • Op basis van dit onderzoek concept voorstellen uitwerken die door de secties, platforms of afdelingen gebruikt kunnen worden om concrete voorstellen voor de ALV van maart of november 2019 in te dienen.
 • Het verdere proces opvolgen en bewaken.

 
WAT IS HET UITGANGSPUNT VAN DE WERKGROEP EERLIJK SPEL:
 
Als Werkgroep hebben we besloten om de leden 2 maanden (oktober + november 2018) de kans te geven om voorstellen in te dienen m.b.t. het thema “Eerlijker Spel” en deze voorstellen te gebruiken als basis voor het onderzoek en de concept voorstellen. Hierover hebben we destijds richting de leden en afdelingen meerdere malen gecommuniceerd via diverse media.
 
WAT IS DE STATUS VAN DE VOORSTELLEN DIE DOOR DE LEDEN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2018 ZIJN INGEDIEND:
 
Uiteindelijk zijn er door de leden in totaal 353 voorstellen ingediend en dat is natuurlijk een enorm aantal en we willen alle leden hiervoor heel hartelijk bedanken. We hebben in bijgaand overzicht alle voorstellen samengevat en geclusterd in hoofdgroepen.
 
De 353 voorstellen kunnen in de volgende 7 hoofdgroepen ingedeeld worden:

 1. Inkorfbeperking op basis van aantallen (151 voor / 70 tegen)
 2. Invliegduiven toestaan (115 voor / 13 tegen)
 3. Over- en invliegduiven later los (62 voor / 13 tegen)
 4. Herindelen vlieggebieden/sectoren (55 voor)
 5. Lijst indienen voor seizoen met gelimiteerd aantal duiven die mee mogen doen aan de wedvluchten (48 voor / 15 tegen)
 6. Uitslagen splitsen in klassen (38 voor / 6 tegen)
 7. Vliegen in verschillende divisies (20 voor / 9 tegen)

 
Voor deze zeven hoofdgroepen hebben we als Werkgroep inmiddels concept voorstellen uitgewerkt die jullie in bijgaande presentatie kunnen terugvinden.
 
OVERLEG WERKGROEP EERLIJK SPEL MET DE AFDELINGEN, NPO, SECTIES EN PLATFORMS OP 12 JANUARI IN PAPENDAL:
 
Afgelopen zaterdag 12 januari hebben we als Werkgroep Eerlijk Spel een zeer positief en opbouwend informeel overleg gehad met alle afdelingen, de NPO, de secties en platforms.
 
Tijdens dit zeer positieve overleg zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

 • Samenvatting en toelichting van de 353 voorstellen van de leden.
 • De concept voorstellen van de Werkgroep zijn door de Werkgroep gepresenteerd en verder toegelicht.
 • Gezamenlijk met alle partijen is afgestemd wat het verdere tijdspad wordt.

 
Wat is er tijdens dit overleg door alle partijen afgesproken:

 • Concept voorstellen 2+3 (invliegduiven toestaan) zullen uitgewerkt worden tot een concreet voorstel en door de secties ingediend worden voor de ALV van maart 2019.
 • Alle overige concept voorstellen (1,4,5,6,7) zullen de komende maanden in overleg met alle partijen nog verder uitgewerkt worden en als concrete voorstellen ingediend worden voor de ALV van november 2019.
 • Als de concept voorstellen 1,4,5,6,7 de komende maanden verder zijn uitgewerkt tot concrete voorstellen, dan dient hierover goed gecommuniceerd te worden richting de leden en afdelingen met duidelijke uitleg.
 • Op korte termijn zal onderzocht worden of het mogelijk is om komend seizoen in enkele afdelingen een pilot te gaan draaien voor de concept voorstellen 1,4,5,6,7 om data te verzamelen en te kunnen evalueren na het seizoen.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geďnformeerd te hebben over de actuele status en als jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie die mailen naar eerlijkspel@duivensportbond.nl
 
Werkgroep Eerlijk Spel
Bob Berendsen - sectie vitesse/midfond
Jim van Ingen - sectie dagfond
Arie Heezen - sectie marathon
Boris Dirks - platform jong
Marc Palinckx - sectie jonge duiven

 

SECTIES / PLATFORMEN
Nieuwsbrief Platform Jong

 

Eindelijk is er een nieuws vanuit het Platform Jong. Hoewel we als platform tot op heden niks hebben gepubliceerd, betekent dit niet dat we niks gedaan hebben. En om te zorgen dat duidelijk is wie we zijn en wat we doen, brengen we vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit om jullie te informeren.

Dit keer aandacht voor:

 • wat hebben we gedaan sinds onze oprichting?
 • wat gaan we doen in komende periode?

Op zoek naar...
In 2019 gaan we actief op zoek gaan naar een aantal mensen dat actief met ons mee willen denken voor de toekomst van de duivensport in Nederland. Het is nu eenmaal zo dat je met meer mensen, meer ideeën krijgt.

En we willen voor jeugdliefhebbers en beginnende leden een database opstellen met daarin de namen van duivencoaches die zij kunnen benaderen met hun vragen en waar vanuit actieve hulp verwacht kan worden indien nodig. Wat voor de meeste ervaren duivencoaches normaal is, kan voor een jeugdlid of beginnende duivencoach niet duidelijk zijn.

Wil jij helpen?
Wil je meehelpen aan een of meerdere van de bovengenoemde punten? Mail dan naar: platformjongnpo@duivensportbond.nl

Nieuwsbrief Platform Jong - januari 2019
 

WEDSTRIJDEN
Succesvolle introductie Ladies League

Is de start van de Ladies League een succes? Ja!! Overweldigend!!

De stapel eigendomsbewijzen wordt steeds kleiner en de strengen met ringen passen nog maar in
één zak.
 
Bij het verschijnen van deze Op de Hoogte zijn er al 9.965 ringen uitgegeven. Super! We weten zeker dat er nog meer dames mee willen spelen: we hebben daarom ringen bijbesteld om niemand teleur te hoeven stellen.
 
Ook op het Bondsbureau is het virus doorgedrongen en worden vandaag de potentiële Olympiade kandidaatjes van Nicole geringd. 


De werkelijk knalroze chipringen worden medio de maand maart toegezonden. Een grote klus maar we doen het met liefde!

Aanmelden of meer informatie over de Ladies League? Klik hier
 
 
 

SECTIES/PLATFORMEN
Update Platform Transport

Het platform Transport zet zich in om de losplaatsen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om gezamenlijk vervoer mogelijk te maken. Daarbij wordt ook gekeken hoe de kosten te verrekenen indien men duiven van elkaar meeneemt. 

Over het vervoer zijn in de wandelgangen verhalen ontstaan over o.a. inzet van het vervoer en de vast te stellen vrachtprijzen. En daarom informeren we u via een informatiebrief in ODH over de ontwikkelingen, zodat iedereen weet wat er leeft en speelt.

Informatiebrief Platform Transport
 
 

NPO BESTUUR

Mijn.duivensportbond.nl maakt communicatie eenvoudiger

De nieuwe versie van Polis die eind 2018 geďntroduceerd is, helpt ons allen doordat we zaken digitaal kunnen organiseren. Het geeft inzicht in de voorkeuren van liefhebbers en daardoor kunnen we onze informatievoorziening verbeteren. Een duidelijke wens die we al vele malen gehoord hebben vanuit het land, vanuit afdelingen en verenigingen én waar de medewerkers van het NPO Bureau en wij als NPO Bestuur behoefte aan hebben.

Een complete en actuele database is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarom roepen we iedereen op om zijn/haar gegevens regelmatig te controleren en aan te vullen. Ook secretarissen van verenigingen en afdelingen roepen we op om na te gaan of de beschikbare informatie actueel en volledig is. 
 

Olympiadekoorts is uitgebroken


De duiven, deelnemend in de Sportklasse, zijn optimaal geprepareerd en kijken nieuwsgierig uit naar hun reis naar Polen.

Standaardklasse
Inmiddels is de sluitingsperiode voor het aanbrengen van de duiven t.b.v. de Standaardklasse verstreken.
Maar liefst 65 duiven zijn aangemeld door 15 liefhebbers.

Op dinsdag 22 januari a.s. kunnen zij vanaf 14.00 uur worden ingebracht en vindt de keuring plaats. Vanzelfsprekend zullen wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de defintieve afvaardiging van de Standaardklasse duiven.

Sportklasse
Ook bij de eigenaren van de Olympiade kandidaten neemt de spanning toe en worden de laatste puntjes op de I gezet. Met trots, mede namens de eigenaren, presenteren wij u de volledige eindstanden van de Sportklasse. 
 

 

AGENDA

Activiteiten in het land

 

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten die door verenigingen in het land georganiseerd worden.

Dit weekend staan op het programma: 

 • Duivenhappening in Kelpen-Oler (zondag 20 januari)
 • 43e Oostbrabantse Sterrenparade (zondag 20 januari)
Activiteiten in het land

NIEUWS UIT HET LAND

Fondclub Zuid Nederland combineert Ladies League met goud

Zoals u allen waarschijnlijk wel bekend is, zijn er dit jaar speciale Ladies League ringen te koop voor de splinternieuwe damescompetitie van het NPO. De verkoop is een groot succes even als het enthousiasme van de dames die zich inschrijven.

Als bestuur van de FZN vinden wij, dat ook deze ringen mee moeten kunnen tellen voor de te winnen prijzen en kampioenschappen van onze Fondclub. Zo kunnen ook liefhebbers die hun jongen alleen met goud ringen ook de kans krijgen om bij de Ladies League mee te doen.

Daarom kunnen deze ringen vanaf nu ook opgegeven worden als gouden ringen. Het gaat als volgt:

 1. U betaald € 1,- per ring.
 2. Het geld (Aantal ringen x € 1,-) schrijft u over naar NL53 INGB 0001 1752 88 t.n.v. Stiching Fondclub Zuid Nederland
 3. Vermeld daarbij de ringnummers of de serie die u als gouden ring wilt laten tellen. Vermeld hierbij ook duidelijk het verenigingsnummer, combinatie lidnummer en persoonlijk lidnummer van het vrouwelijk lid.
 4. De nummers worden overgeschreven als zijnde gouden ring i.c.m. Ladies League ring.

We hopen zo onze leden tegemoed te komen.
Voor vragen: ddekkers@home.nl
Bestuur FZN
www.f-z-n.com
 

DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 17 januari 2019

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd. 

Overzicht aangevraagde duplicaten